Category: Grafika reklmowa

Fachowe projektowanie stron www Katowice Śląsk

Własna strona internetowa to podstawa w prowadzeniu działalności na współczesnym rynku. Bez względu na branżę, w której się działa, a także profil przedsiębiorstwa. Dzięki witrynie w sieci można kontaktować się z klientami, budować swój wizerunek, prowadzić sprzedaż, ale również nawiązywać relacje biznesowe z innymi podmiotami gospodarczymi. Zatem od strony internetowej zależy naprawdę bardzo dużo. One same mogą się od siebie bardzo różnić, powinny być jednak czytelne i obsługiwane w sposób intuicyjny. Tak, aby każdy korzystający bez problemu znalazł to, czego szuka. Na jakość witryny w pierwszej kolejności wpływa projektowanie stron www Katowice Śląsk. Dobrze jeżeli odpowiedzialni są za nie profesjonaliści. Ludzie obeznani nie tylko z grafiką czy komputerowym oprogramowaniem, ale również zasadami rządzącymi marketingiem internetowym. W przygotowany przez takich fachowców projekt opłaca się inwestować. Co więcej, dobrze także być otwartym na ich pomysły, ponieważ zajmują się tym na co dzień.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

PISMA, GAZETY, MIESIĘCZNIKI

Pisma, gazety i miesięczniki są często ilustrowane także w części redakcyjnej. Zdjęcia przydają war­tości przede wszystkim akualnościom, sprawozda­niom i reportażom. Konkurencję dla nich stanowi fotografia reklamowa w części ogłoszeniowej. Mo­że ona oczywiście spełnić określone zadanie także w części redakcyjnej, wykorzystując zalety doku­mentacji obrazowej; najczęściej jednak jest to nie­możliwe lub niewskazane. W reklamie zdjęcie re­portażowe oraz migawka są na miejscu tylko tam, gdzie dynamika i dramatyzm mogą uchodzić za argumenty reklamowe, np. przy przedstawieniu jadącego samochodu, startującego samolotu lub ja­kiegoś zdarzenia.  Jeżeli zdjęcie informacyjne ma być jasne i wyraźne, to w migawce należy ująć szkic lub kontur obiektu, ponieważ właśnie to dzia­ła wiarygodnie.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

SĄSIEDZTWO WIELU ZDJĘĆ

Sąsiedztwo wielu zdjęć reportażowych i reklamo­wych wymaga pełnych wyrazu, intensywnych przedstawień. Jedno zdjęcie tylko wtedy może wy­różnić się spośród wielu, gdy na tej samej lub przeciwległej stronicy nie ma zdjęć o podobnej in­tensywności działania. Przy małym formacie czar- no-biała grafika ma przewagę nad fotografią.Aby kształt jakiegoś przedmiotu przedstawić właś­ciwie należy wykonać zdjęcie całkowicie obiek­tywne, prawdziwe. Motyw powinien być przed­stawiony jasno, przejrzyście i ze szczegółami. Po­winien udzielać informacji i podkreślać zalety przedmiotu. Nie musi budzić bezwzględnej chęci posiadania, zakłada natomiast zainteresowanie ob­serwatora. Nadaje się więc do katalogów i cenni­ków, lecz także do reklam dóbr inwestycyjnych i przedmiotów długotrwałego użytku, przede wszystkim wówczas, gdy konsument ma być poin­formowany o zaletach jakiegoś produktu.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

DZIĘKI SWEJ KONSTRUKCJI

Ten efekt jest oczywiście łatwiej osiągany przez ruchome obrazy filmu. Dzięki swej konstrukcji obiektyw jednakowo do­kładnie odtwarza wszystko, co leży w jego zasięgu. Przestrzenna nieostrość nie stanowi wady fotogra­fii; oko także zna nieostrość głębi, chociaż przy pa­trzeniu odczuwa się ją mniej niż przy oglądaniu zdjęć. Wiele zdjęć, przede wszystkim telewizyj­nych, na skutek źle pojętej doskonałości technicz­nej cechuje ostrość aż do ostatniego szczegółu w tle. Utrudnia to obserwatorowi stopniowe wartoś­ciowanie zawartości zdjęcia. Wszystkie elementy występują jednakowo silnie, a niektóre nawet na­kładają się na siebie.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

JEDNOSTRONNE UJĘCIE

Ujmuje go z jednego stanowiska, a więc jednostronnie. Raczej już graficzne przedstawienie samochodu bardziej odpowiada naszym o nim wy­obrażeniom. Odnosi się to nie tylko do samochodu, lecz także np. do obuwia i podobnych mu przed­miotów, a także do dużych obiektów, których ka­mera nie może ująć efektownie. Obserwator chce być przez ogłoszenia nie tylko informowany, lecz również fascynowany. W przeciwnym razie nie można by zrozumieć sukcesu reklam mydeł toale­towych, alkoholi, kosmetyków, oferowanych przez gwiazdy i modelki, choć przecież tylko naiwny mo­że uwierzyć, że taka to a taka gwiazda lub mo­delka myje się wiecznie mydłem X i jemu zaw­dzięcza urodę, albo że jakiś aktor jest wysyłany ja­ko ekspert na plantacje kawy.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI

Fotograf powinien pracować zgodnie z wymienio­nymi wskazówkami. W praktyce agencyjnej jest zwyczaj, że fotograf robi zdjęcia według makiety, ponieważ makieta koncypująca jakiś druk rekla­mowy ustala nie tylko umiejscowienie poszczegól­nych elementów, lecz także ich motywacje treś­ciowe oraz wiąże je w jednorodną całość. Makieta powinna jednak zostawić kamerzyście swobodę w zakresie specyficznie fotograficznego opracowania. W dobrym zespole twórczym jest miejsce na włas­ne pomysły zawsze akurat tak duże, aby podsta­wowa idea makiety nie została naruszona. Współ­praca taka zakłada jednak, że autor makiety ma opanowaną wiedzę o fotografowaniu.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

DOBÓR DÓBR CODZIENNEGO UŻYTKU

Tak więc reklama dóbr codziennego użytku, artykułów spożywczych i delikatesowych, środków medycznych i higieny osobistej, tekstyliów i odzieży, a także turystyki posługuje się chętnie środkami graficznymi. Gra­fika ma większe możliwości przyciągnięcia wzro­ku od fotografii; z tą ostatnią odbiorca styka się codziennie w prasie, filmie i telewizji, przyzwy­czaja się więc do niej, przez co nie działa ona już tak silnie. To co powiedziano o grafice jako medium rekla­mowym odnosi się także do malarstwa. Jego mo­żliwości reklamowe nie są jeszcze prawie zupełnie wykorzystywane, ponieważ sens i cel malarstwa artystycznego i reklamy, podobnie jak pogląd osób trudniących się tymi dziedzinami twórczości pra­wie zupełnie nie pokrywają się.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

RYSUNKI KRESKOWE

Rysunki kres­kowe, z których sporządza się klisze drukarskie, nie wymagają w tym zakresie żadnych wskazówek. Gdy określenie gęstości rastru pozostawia się chemigrafii, zleceniodawca powinien przekazać jej próbkę papieru, na którym będzie się drukowało. Przedstawianie obrazowe wyprzedza słowne; „ob­serwator” zaczyna wyprzedzać „czytelnika”. Roz­wój ilustrowanej prasy, książek, komiksów, tele­wizji i filmu barwnego jest tego symptomem. Każ­dy twórca, a więc także kształtujący propagandę powinien liczyć się z tym faktem, jeżeli nie chce pozostać w tyle.  Popieranie jednego rodzaju twór­czości nie może jednak nigdy prowadzić do zanied­bania drugiego — słowo i obraz działają wtedy naj­silniej, gdy połączy się je w dobrze wyważoną ca­łość.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

KOLOR

Do słowa i obrazu jako trzeci element dochodzi ko­lor. Może on zintensyfikować oba pozostałe, udzie­lając składowi czy ilustracji swych właściwości, lecz może także wystąpić jako samodzielny ele­ment kształtujący. W przeciwieństwie do racjona­lizmu słowa i linii, kolor przekazuje przede wszyst­kim wartości emocjonalne, niezbędne w propago­waniu. Kolor wywiera decydujący wpływ nie tylko na nasz wzrok, lecz także na wszystkie pozostałe zmysły. Jego psychologiczne oddziaływanie wraz z prastarą symboliką kolorów czyni go ważnym czynnikiem wizualnego porozumiewania się ludzi. Dobre samopoczucie i nastrój każdego zależą od odbieranej ilości światła.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!