Category: Reklama i propaganda

EKSPOZYCJA KSIĄŻEK

Oznacza to, że do stałych obowiązków księgarni po­wiatowej, zaopatrującej te punkty, należy też udzielanie im po­mocy i instruktażu w zakresie reklamy i propagandy, jak np. pomoc w dekoracji okien wystawowych, wyposażanie w sprzęt i elementy dekoracyjne,-dostarczanie wszelkich materiałów re­klamowych.. Ekspozycja książek w punktach sprzedaży jest waż­ną, często jedyną’formą informacji, gdyż sklepy te są stale odwiedzane przez wszystkich mieszkańców wsi.Książka w szkolnych spółdzielniach ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Będąc — podobnie jak spółdzielczość dorosłych — szkołą społecznego działania i kolektywnego gospo­darowania, spółdzielnie te mogą też wpływać na kształtowanie nawyków czytelniczych u młodzieży.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

MÓWIĄC O SIECI

Mówiąc o sieci rozprowa­dzania książki na wsi* (nazywanej często pomocniczą) należy jeszcze pamiętać o tym, że w pewnej ilości; większych osiedli typu wiejskiego działają już księgarnie „Domu Książki , tzw. pawilony księgarskie. Budowa tych pawilonów rozpoczęta przed kilku laty była sama w sobie wielkim przedsięwzięciem propagandowym, gdyż podnosiła sprawy upowszechnienia książki i uruchomienie placówek księgarskich na wsi do rzędu ważkich wydarzeń w życiu wisi czy osiedla, wydarzeń świadczących 0  awansie kulturalnym danej miejscowości.

 

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

NORMALNA KSIĘGARNIA

Pawilon jest normalną księgarnią ze wszystkimi obowiązkami w zakresie propagandy i reklamy książki. Dlatego też niezależnie od ekspozycji w oknach i wewnątrz księgarnia taka powinna prowadzić — w miarę posiadanych możliwości — propagandę poza lokalem placówki, współpracować z organizacjami społecz­nymi, opierać swoje wysiłki o pomoc miejscowego aktywu czy­telniczego. Konieczna też jest koordynacja poczynań z księgarnią powiatową, która dysponuje większymi możliwościami działania posiada szersze kontakty z władzami społecznymi w powiecie.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

SPÓŁDZIELNIE UCZNIOWSKIE

Natomiast spółdzielnie uczniowskie prowadzące sprzedaż książek oraz kolporterzy indywidualni dzia­łający na wsi nie zawsze posiadają warunki do stałej ekspozycji,lecz jedynie do okolicznościowego wyłożenia książek- w czasie sprzedaży.: W tych sytuacjach główny nacisk w reklamie powi-” nienbyć położony , na wykorzystanie materiałów reklamowych oraz bezpośrednią, ustną reklamę prowadzoną przez sprzedawcę- -kolportera.    Sprzedawca w sklepie GS powinien nie tylko eksponować, w. lokalu sklepu, ale też organizować stoiska przed sklepem, na’ jarmarku, na zabawach itp.  Dużą pomocąw zareklamowaniu książek i samego stoiska może być loteria książkowa.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedaw­ca ma duże możliwości propagandowego oddziaływania na od­biorców, albowiem do jego sklepu przychodzi, praktycznie cała wieś. Szczególnym zainteresowaniem kolporter-sprzedawca „powinien otoczyć młodzież, j ako przyszłych odbiorców, i czytelników, starając się wyeksponować możliwie szeroki wybór literatury dla dzieci i młodzieży. Bardzo istotna/jest reklama wszelkiego rodzaju poradników praktycznych, a w szczególności poradników; dla kobiet z zakresu higieny,, zdrowia, wychowania dzieci i go­spodarstwa domowego; gdyż jak wiadomo, kobiety są najczęst­szymi klientkami sklepu.   Znajomość rodzajów produkcji, indywidualnych zamiłowań chłopa czy. robotnika ma dla akcji propagandy szczególne zna­czenie.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

OŚRODKI MASZYNOWE

Ośrodki maszynowe, PGR, spółdzielnie-produkcyjne oraz gospodarstwa indywidualne mają bardzo szeroki zakres produk­cji rolnej i hodowlanej,’z .roku na rok;powiększający się park’ maszynowy oraz pracowników różnych, specjalności,: posiadają­cych przy tym, podobnie jak i robotnicy,-różne zainteresowania osobiste. Kolporter musi znać poszczególne dziedziny pracy POM’ czy. PGR, rodzaj maszyn, rodzaje gleb, upraw i hodowli, znać perspektywy rozwojowe spółdzielni produkcyjnych i’ wszystkim tym potrzebom wychodzić naprzeciw:przez właściwy!dobór ksią-; żek najbardziej odpowiednich na tym terenie. Specjalną uwagę kolporter wiejski musi ^ poświęcić chłopom gospodarującym * indywidualnie.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

RÓŻNORODNE ZAINTERESOWANIA

Mają oni zazwyczaj różnorodne zainteresowania ze względu na i kierunki podejmowanej produk- cji; oraz .stopień; wykształcenia; i; fachowości: Jedni trudnią się – przede wszystkim hodowlą; inni sadownictwem i warzywnictwem, – jeszcze innych pasjonuje pszczelarstwo/Znać ich’, główne zainteresowania zawodowe, a także dodatkowe zamiłowania.(kultu­ralne, sportowe itp.),.\tzn. dostarczyć każdemu z zainteresowa­nych.— nie tylko na jego zamówienie — ale z własnej inicja­tywy odpowiednią książkę. Ze względu na wymienione wyżej kwalifikacje propagandowe dobrym kolporterem może być np. agronom wiejski mający stałą styczność ze wszystkimi rolnikami-oraz znający ich potrzeby i zainteresowania.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

KLUBY WIEJSKIE

Kluby wiejskie zyskały sobie szyb­ko uznanie i zainteresowanie mieszkańców wsi. Równolegle z „Ruchem”, zarządy Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłop­ska” zaczęły również uruchamiać, własne kluby nazywając je początkowo , klubo-kawiarniami. Obecnie są to kluby „Rolnika . W roku 1968 działało ok. -8 000. klubów „Ruchu” oraz ok. 4 500. klubów „Rolnika”. Jeśli,idzie o. zaopatrzenie w książki .to „Ruch” zaopatruje swoje kluby ^we własnym .zakresie, :natomiasit. kluby „Rolnika” i otrzymują . książki: z :księgarń; powiatowych „Domu Książki”, :zgodnie ;z-porozumieniem zawartym między Centralą ’ Rolniczych Spółdzielni : „Samopomoc Chłopska” oraz : Centralą Księgarstwa „Dom Książki”.

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!

BEZPOŚREDNIO PRZEZ SPRZEDAWCÓW

Klub prowadzony jest bezpośrednio przez sprzedawcę zwa­nego z uwagi na zakres jego pracy — gospodarzem klubu. Organizacja pracy klubowej, a w szczególności działalności kul­turalno-oświatowej w klubie oraz . opieka nad klubem, spoczywa w ręku społecznej rady klubu złożonej z przedstawicieli władz terenowych i działaczy społecznych.Rada klubu opracowuje długofalowe plany pracy klubu i za-, pewnia pomoc w ich realizacji.-Kluby wiejskie spełniają obecnie wielorakie funkcje handlo­we i kulturalno-oświatowe. W szczególności zaś są to funkcje:  handlowo-zaopatrzeniowe (sprzedaż prasy, książek, oraz innych towarów, a także prowadzenia kawiarni).

Witam na moim blogu! Blog powstał jako jedna z moich pasji, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi dlategoż postanowiłem pisać i dzielić się moją wiedzą. A o mediach wiem bardzo wiele, jeśli chcesz się przekonać to zostań na dłużej. Zapraszam do aktywnego komentowania!