Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

 

NIEZALEŻNIE OD POZIOMU

Niezależnie od poziomu, każdy efekt mediów „zaczyna się” od wywar­cia jakiegoś wpływu na poszczególne jednostki. Chodzi tu głównie o wpły­wy w sferze procesów poznawczych i emocjonalnych, które mogą stymulo­wać procesy motywacyjne i kierować zachowaniami człowieka. Ze względu zatem na „głębokość wpływu” na postawy – efekty mediów można podzielić na trzy grupy: umacnianie postaw (utrwalanie żywionych przekonań), mody­fikowanie postaw (krystalizowanie, lub niewielkie zmiany przekonań), kon­wersja postaw (całkowita zmiana przekonań).Oprócz wyżej wskazanych, w badaniach stosuje się jeszcze inny podział efektów mediów – na efekty krótkotrwałe i długotrwałe. Choć samo rozróż­nienie wydaje się proste i ostre, czas jest wszak wielkością wymierną, jednak w praktyce granica między efektami krótko i długotrwałymi jest zwykle umowna i zależy od poziomu oraz skali analizowanych wpływów mediów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPORY O SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA

Mimo to wielu badaczy właśnie ten podział uznaje za najważniejszy, gdyż wiąże się on ściśle z kwestią fundamentalną dla całej problematyki efektów, mianowicie z kwestią siły oddziaływania mediów. Rozwojowi mediów zawsze towarzyszyły i towarzyszą żywe spory o  potencjał mediów oraz ich wpływ na jednostki i zbiorowości. W potocz­nym dyskursie spotykamy rozmaite stanowiska – od bagatelizowania zna­czenia (np. telewizja to gadająca tapeta) po skrajną demonizację mediów. Badacze wykazują na ogół większą powściągliwość sądów, ale i oni różnią się zasadniczo w swoich diagnozach. W ich przypadku różnice wynikają z odmiennych założeń badawczych i innego podejścia teoretycznego. Spo­glądając na te różnice z perspektywy historycznej, można dostrzec wyraźną logikę w rozwoju badań, która pozwala wyodrębnić kilka zasadniczych faz w ewolucji naukowego ujmowania efektów mediów. Idąc tropem dominują­cej wśród badaczy periodyzacji, Denis McQuail\[1994] wyróżnia cztery za­sadnicze fazy..

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WSZECHPOTĘŻNE MEDIA

Badania mediów masowych wyodrębniły się jako względnie autonomiczna dziedzina badawcza w latach trzydziestych^ Do tego czasu wyobra­żenia o możliwościach mediów opierały się, z jednej strony, na teorii społe ­czeństwa masowego oraz popularnych teoriach psychologicznych (freudyzm, behawioryzm, teoria instynktów, psychologia tłumu), z drugiej — na obser­wacji faktów. Te zaś rozpalały wyobraźnię. Fanatyczna adoracja gwiazd kina niemego w Stanach Zjednoczonych, machina propagandowa w hitlerowskich Niemczech orazjtotęga stalinowskiej propagandy w Rosji świadczyły dobit­nie ogromnęj zgoła nieograniczonej sile oddziaływania prasy, radia i kina. Wszystko to stwarzało przesłanki pozwalające dojść do przekonania, jze me­dia masowe są wszechpotężne i dają ogromną władzę tym, którzy nimi dysponują i umieją się posługiwać. Za sprawą tych przekonań media sta­wały się mityczną potęgą, przeobrażającą całą ludzką cywilizację.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIARA W POTĘGĘ MEDIÓW

Wiara w potęgę mediów opierała się bardziej na spekulacjach niż bada­niach naukowych. Aby nadać jej racjonalny charakter, a zwłaszcza ustalić, od czego zależy i na czym polega siła oddziaływania mediów, zapoczątko­wano systematyczne badania empiryczne. W początkowym okresie (lata trzydzieste) koncentrowały się one na możliwościach mediów w zakresie in­formacji, perswazji i propagandy oraz na wpływie schematów treściowych zawartych w mediach na utrwalanie stereotypów, uprzedzeń i przesądów wśród odbiorców, a także na przestępczość i zachowania agresywne, zwłasz­cza wśród młodzieży. Nieco później,.(lata czterdzieste) zainteresowania ba­dawcze rozszerzyły się na czynniki społeczne pośredniczące we wpływie mediów na odbiorców, co doprowadziło do powstania teorii dwustopniowe­go przepływu informacji i opinii.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PODSUMOWANIE DOROBKU BADAWCZEGO

Podsumowaniem dorobku badawczego lat 1930-1950 )i wyrazem ukształtowanego wówczas przekonania o ograniczonym wpływie mediów stała się głośna praca Josepha Klappera [1960], zamykająca ten okres w hi­storii badań komunikowania masowego. Generalizacji Klappera, nazwanych teorią efektów minimalnych, nie należy żadną miarą traktować jako negacji siły i wpływu mediów. o. Główny zaś błąd zwolenników teorii wszechmocy mediów polegał na tym, że: Po pierwsze – nie doceniali roli czynników pośredniczą­cych w odbiorze i oddziaływaniu mediów; po drugie – wpływ mediów utoż­samiali wyłącznie ze zmianami mającymi być bezpośrednim skutkiem ich oddziaływania, i Tymczasem okazało się, że oddziaływanie mediów jest fil­trowane przez układ więzi i interakcji społecznych, a efekty tego oddziały­wania polegają na utrwalaniu status quo, a nie na stymulowaniu zmian spo­łecznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PONOWNE ODKRYCIE POTĘGI MEDIÓW

Zanim jeszcze teoria efektów minimalnych utrwaliła się w świadomości badaczy, część z nich podjęła próbę wykazania jej bezzasadności. Dowodzili oni,; że generalizacje Klappera oparte są na selektywnym doborze badań i tendencyjnej ich interpretacji. Generalizacjom tym zarzucano, że przece­niają wagę badań, które koncentrowały się na krótkoterminowych efektach mediów, w dodatku ujmowanych z perspektywy poszczególnych jednostek (np. wpływ mediów na decyzje wyborcze), natomiast pomijają lub lekcewa­żą badania świadczące o głębszych i ogólniejszych efektach mediów. Inną przyczyną negowania adekwatności tych generalizacji byłą ekspansja telewi­zji w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Było bowiem jasne, że to no­we medium cechuje znacznie większa siła oddziaływania i wpływ na życie społeczne, niż wszystkie starsze media razem wzięte. Uchwycenie tego wpływu wymagało jednak rewizji założeń i procedur badawczych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn